Obec Čistá

Městys Senomaty

Obec Všesulov

Obec Drahouš

Obec Václavy

Obec Velká Chmelištná

Obec Senec

Obec Břežany

Obec Petrovice

Obec Příčina

Obec Řeřichy

Obec Šanov

Obec Šípy

Obec Zavidov

Obec Krty

Navigace

Obsah

Svazek obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY

Organizační struktura SO je stanovena § 7. Stanov, které byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 3.11.1999. (Změna dne 5.3.2014)

Orgány SO jsou:

A.   Členská schůze
B.   Předseda svazku
C.   Místopředseda svazku
D.   Dozorčí komise
E.   Komise pro schválení účetní závěrky     

Působnost orgánů SO:

A. Členská schůze je nejvyšším orgánem SO. Rozhoduje o veškerých zásadních otázkách SO, které jsou jí svěřeny Stanovami a zákonem, případně o těch, které si vyhradí do svého rozhodování.

Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

a)   schvaluje a mění Stanovy SO
b)   schvaluje všechny zásadní otázky, související s její činností, včetně otázek organizačních,
hospodářských a finančních
c)   schvaluje plán činnosti na období do další členské schůze
d)   volí a odvolává předsedu sdružení a členy dozorčí komise.

B.  Předseda  svazku

1.  předseda svazku je statutárním orgánem sdružení, který koncepčně a komplexně řídí jeho činnost a jedná navenek jeho jménem, činní právní úkony při zajišťování řízení a činnosti svazku

2.  předsedou svazku může být jen fyzická osoba, navržená členem SO, která splňuje požadavek bezúhonnosti.

C. Místopředseda svazku

1. místopředseda svazku řídí svazek a jedná jménem svazku po dobu nepřítomnosti předsedy svazku

2. místopředsedou svazku může být jen fyzická osoba, navržená členem svazku, která splňuje požadavek bezúhonnosti.

D.  Dozorčí komise

1. dozorčí komise je orgánem sdružení, voleným členskou schůzí.

2. Dozorčí komise:
a)   kontroluje dodržování Stanov a ostatních norem sdružení a plnění usnesení členské schůze
b)  dbá, aby činnost svazku odpovídala obecně závazným právním předpisům
c)  kontroluje veškerou hospodářskou činnost sdružení a dozírá nad jeho majetkem.

3. O své činnosti podává zprávy členské schůzi svazku.

E.  Komise pro schválení účetní závěrky

1. Komise pro schválení účetní závěrky je orgánem svazku voleným členskou schůzí

2. Komise schvaluje účetní závěrku svazku sestavenourozvahovému dni podle zákona o účetnictví.

3. Komise schvaluje účetní závěrku vždy nejpozději do 30.6. následujícího roku, o schválení sepisuje komise protokol.

4. Členská schůze svazku volí tři členy komise a tři náhradníky.případě ukončení činnosti zvoleného člena postupuje na jeho místo náhradník.

5. Komise o své činnosti podává zprávy členské schůzi svazku obcí.

IČ:
70567565
DIČ:
CZ70567565

Hlavní adresa

Nám. Karla Buriana 55
27031 Senomaty

Kontaktní spojení

Telefon: 313 540 375
Datová schránka: rcjc2pq

Bankovní spojení

542629399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Valer Tomáš, Mgr. Předseda SO